Silvester 2017/18

 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

(Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách podľa čl.13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“), v súlade s § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

 1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Úplný názov prevádzkovateľa:       EuDEAL ZIFČÁK, s.r.o.

Adresa sídla:                                    Duchonka-Pioniersky tábor MIER, a.s 956 22 Prašice

Právna forma:                                 spoločnosť s r.o.

Štatutárny orgán:                            Ing. František Zifčák, konateľ

IČO:                                                  36521426

DIČ:                                                  2020137031

 (ďalej len „prevádzkovateľ“)

je prevádzkovateľom podľa GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom informácia  o účele môže byť obsiahnutá v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovená priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách nasledovne:

 

 

 1. Zodpovedná osoba prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ má z GDPR povinnosť menovať zodpovednú osobu. Prevádzkovateľ určil podľa odporúčaní „Pracovnej skupiny A29 WP“ (zriadená podľa článku 29 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ako nezávislý orgán dozoru nad dodržiavaním ochrany osobných údajov), zodpovednú osobu, v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

Titul, meno, priezvisko: Ing. František Zifčák

Kontakt: tel.,  +421 905 430 751,  email: zifcak@duchonkaland.sk

Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa
spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa GDPR a zákona  č.18/2018 Z. z..

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu.

Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. alebo osobitným predpisom.

 1. Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27

IČO:  36064220

Podateľňa:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
utorok a štvrtok 8:00 – 15:00 h
tel. č.: +421 2 323 132 20
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Dotknutá osoba, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, môže na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle §100 zákona.

 1. Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných údajov v spracovateľských operáciách:

Pri výkone našej činnosti dochádza ku spracúvaniu Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa vo vzťahu ku klientom - klient (zákonný zástupca dieťaťa a dieťa) prijímateľ poskytovaných podľa zmluvy.

V prípade, kedy spracovanie nie je založené na základe právneho predpisu, zmluvy alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa, je prevádzkovateľ povinný získať na spracúvanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby. Súhlas je vždy udelený dobrovoľne a nesmie ovplyvniť poskytnutie služby. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať bez právnych následkov na poskytnutie služby.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. 

 1. Zásady ochrany osobných údajov

S ohľadom na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom. Uvedené opatrenia prevádzkovateľ povinne podľa potreby aktualizuje.

Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania podľa príslušných právnych predpisov.

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania to bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z..

 1. Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov sú jednotlivo uvedené v informácií o účeloch spracúvania.

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov pre účely:

 1. Vedenia evidencie, identifikácie a naplnenia databáz klientov (zákonných zástupcov detí  a detí), ktorým prevádzkovateľ poskytuje služby  v rozsahu stanovenom v zmluve medzi Objednávateľom a Dodávateľom pre účely:
 1. Vyplnenia objednávky – spracúvanie osobných údajov pre účely vedenia evidencie objednávok a zabezpečenia nástupu na tábor v stanovenom termíne.
 2. Prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa.
 3. Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti od lekára nie staršie ako jeden mesiac.
 4. Poskytovania pedagogického a zdravotného dozoru.
 5. Evidencie a vymáhania pohľadávok – v zmysle podpísanej zmluvy.

Rozsah a kategórie spracúvaných osobných údajov zahŕňajú identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby zahŕňajúce najmä:

 • Meno a priezvisko dieťaťa
 • Dátum narodenia
 • Rodné číslo
 • Presná adresa s PSČ
 • Názov a číslo zdrav. poisťovne
 • Meno a priezvisko rodiča, zákonného zástupcu
 • Bydlisko
 • Telefón s predvoľbou domov
 • Mobil
 • Telefón do zamestnania
 • e-mail na potvrdenie Vašej objednávky
 • poštou /adresa /
 • Upozornenie rodičov na zdravotný stav dieťaťa
 • Prekonané, alebo súčasné ochorenia a zdravotné problémy
 • Alergia
 • Zákaz činnosti, zvláštna opatrnosť
 • Záľuby a záujmy dieťaťa

ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služby, platenia úhrady za službu .

V prípadoch, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely plnenia povinností prevádzkovateľa a výkonu jeho práv alebo na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby, spracúva prevádzkovateľ aj osobitnú kategóriu osobných údajov, ako napríklad osobné údaje o zdravotnom stave, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania služby. Tieto údaje preukážete doložením fotokópií lekárskych vyšetrení.

V prípade, ak je to ustanovené právnymi predpismi, sa vyžaduje od dotknutých osôb aj uvedenie rodného čísla - ako všeobecného identifikátora dotknutej osoby v Slovenskej republike.

Právny základ spracúvania:

Kategória dotknutých osôb

 • Klienti - prijímatelia služieb spoločnosti euDEAL ZIFČÁK, s.r.o.Duchonka land .

Kategórie príjemcov:

 • V rámci spracúvania osobných údajov na vyššie uvedené účely, môžu mať k Vašim osobným údajom prístup okrem prevádzkovateľa a jeho oprávnených osôb aj ďalšie subjekty, ktoré v mene prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje ako sprostredkovatelia a ktorých úlohou je poskytovať prevádzkovateľovi služby (organizácie spravujúce informačné systémy prevádzkovateľa, internetovú stránku prevádzkovateľa, organizácie poskytujúce služby súvisiace s vydávaním publikačných a informačných materiálov, alebo poskytujúce iné služby pre prevádzkovateľa). S týmito organizáciami má prevádzkovateľ uzavretú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ uzatvára so sprostredkovateľom zmluvu podľa § 34 odseku 1 a 3 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pred začatím spracúvania osobných údajov, najneskôr v deň začatia spracúvania osobných údajov. Predmetom zmluvy je spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľa v informačných systémoch sprostredkovateľa.
 • Výnimkou z tejto povinnosti je poskytovanie informácií a osobných údajov vybraným subjektom verejnej správy, orgánom verejnej moci (napr. na výkon ohlasovacej povinnosti, zúčtovacích vzťahov a vzájomnej komunikácie, podania informácií o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, kontroly a dozoru a pod.), v rámci zákonnej súčinnosti Zdravotným poisťovniam, Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, Školským zariadeniam, Daňovým úradom, orgánom činným v trestnom a priestupkovom konaní za účelom riešenia trestného a priestupkového konania v zmysle právneho poriadku Slovenskej Republiky, poisťovniam za účelom riešenia škodových udalostí a iným, zo zákona na to oprávneným subjektom na základe osobitných predpisov.
 • Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté s Vašim súhlasom aj iným subjektom podieľajúcim sa na realizácii jednotlivých projektov spolu s prevádzkovateľom.

Právny základ poskytovania a sprístupnenia:

 • Osobitný predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c. zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategórie príjemcov v zahraničí:

 • Prenos osobných údajov do zahraničia prevádzkovateľ nevykonáva.
 1. Pre účely vedenia správy registratúry podľa osobitných predpisov (zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúre.

Vaše osobné údaje budú spracúvané aj na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa pre účely:

 1. Identifikácie fyzických osôb, ktoré vstúpili do monitorovaných priestorov v základných organizačných útvaroch a organizačných jednotkách prevádzkovateľa podľa vnútorného organizačného členenia prevádzkovateľa v mieste ich prevádzkovania, prostredníctvom bezpečnostného kamerového systému prevádzkovateľa, pomocou optiky snímacieho zariadenia - kamier bezpečnostného kamerového systému snímaným a zároveň v digitalizovanej podobe uchovávaným, statickým (alebo dynamickým) videozáznamom fyzickej osoby, ktorá vstúpila do monitorovaného priestoru, výlučne pre účely ochrany života a zdravia fyzických osôb, pre účely vnútornej ochrany poriadku a bezpečnosti, odhaľovania protiprávneho konania a ochrany majetku klientov a prevádzkovateľa pred krádežou alebo poškodzovaním, potlačenia anonymity a páchania trestnej činnosti, vytvorenie systému vstupu s prioritou vstupu do záujmových  a monitorovaných priestorov, kontroly pred pohybom neoprávnených osôb v chránených priestoroch, ktoré za určitým účelom vstúpili do vnútorných  priestorov prevádzkovateľa a monitorovania neštandardných situácií v priestoroch špecifikovaných ako priestor prístupný verejnosti kamerami, na základe zásady primeranosti a nevyhnutnosti, pre zabezpečenie dôkazov v priestupkovom a trestnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané bezpečnostným kamerovým systémom používané ako dôkazy pre orgány činné v priestupkovom alebo trestnom konaní, resp. ako dôkazy v prebiehajúcom správnom konaní a v prípadoch, kedy je dôvodný predpoklad, že záznamy kamerového systému budú použité ako dôkaz, alebo budú slúžiť na objasnenie skutkového stavu prejednávanej veci, v súlade zo zásadami zodpovednosti, primeranosti, legality a transparentnosti.

Právny základ spracúvania:

 • Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa  - ochrany života a zdravia fyzických osôb a ochrany majetku klientov a prevádzkovateľa podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Písomný súhlas dotknutých osôb  - zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi podľa § 13 ods. 1 písm. a) § 78 zákona ods. 6 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategória dotknutých osôb

 • Zamestnanci prevádzkovateľa v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi, ktorí vstúpili do monitorovaného priestoru prevádzkovateľa.
 • Klienti (prijímatelia služieb, rodinní príslušníci, dodávatelia), ktorí vstúpili do monitorovaného priestoru prevádzkovateľa.
 • Iné osoby ktoré vstúpia do monitorovaného priestoru prevádzkovateľa. (dobrovoľníci, uchádzači o zamestnanie, študenti na prax, návštevy a pod.)

Kategórie príjemcov:

V prípade bezpečnostného incidentu:

 • Policajný zbor SR.
 • Orgány činné v priestupkovom a trestnom konaní.
 • Miestne a vecne príslušná Mestská polícia.
 • Miestne a vecne príslušný Súd.
 • Poisťovne.
 • Sťažovateľ (poškodená osoba) a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka.

Právny základ poskytovania a sprístupnenia:

Miestne a vecne príslušný Súd a orgány činné v trestnom konaní:

 • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

Policajný zbor SR

 • Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Miestne a vecne príslušná Mestská polícia

 • Zákon č. 564/1991 o obecnej polícií v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Sťažovateľ (poškodená osoba) a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka

 • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

Iný oprávnený subjekt

 • Osobitný predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c)  zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo iný osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, oprávňujúca iný subjekt vyžadovať od prevádzkovateľa poskytovanie  spracúvaných osobných údajov (napr. k výkonu kontrolnej činnosti).

Kategórie príjemcov v zahraničí:

 • Prenos osobných údajov do zahraničia prevádzkovateľ nevykonáva.
 1. Vyhotovovania obrazových záznamov (fotografií) a videozáznamov v základných organizačných útvaroch a organizačných jednotkách prevádzkovateľa, pre účely tlačového spravodajstva, informovania verejnosti, propagácie prevádzkovateľa a propagácie služieb prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že  vytvorením alebo použitím obrazových záznamov (fotografií) a videozáznamov, nebude zasiahnuté do práv a súkromia dotknutých osôb  v súlade zo zásadami zodpovednosti, primeranosti, legality a transparentnosti. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa pri vyhotovovaní obrazových záznamov (fotografií) a videozáznamov pre účely tlačového spravodajstva, informovania verejnosti, propagácie prevádzkovateľa a propagácie služieb prevádzkovateľa z akcie, bude riadiť v súlade s „Nariadením GDPR“ aj konkludentnou zásadou, teda nevýslovným súhlasom dotknutej fyzickej osoby, t.j. že dotknutá osoba strpí fotografovanie.

Ak niektorá dotknutá osoba nesúhlasí s odfotením alebo so zverejnením, je potrebné o tom informovať zodpovednú osobu prevádzkovateľa, alebo v prípade akcií usporiadateľov akcie.

Podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania Vašich osobných údajov z akcie, právnych základoch spracúvania, poskytovania a sprístupnenia, kategórií príjemcov, dobe uchovávania a Vašich právach, Vám podá na vyžiadanie prevádzkovateľ/usporiadateľ akcie.

Právny základ spracúvania:

 • Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa -  pre účely tlačového spravodajstva, informovania verejnosti, propagácie prevádzkovateľa a propagácie služieb prevádzkovateľa v súlade s článkom č. 6 ods. 1 písm. f) „Nariadenia GDPR“ a § 13 ods. 1 písm.  f) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kategória dotknutých osôb

 • Zamestnanci prevádzkovateľa v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi.
 •  Prijímatelia služieb spoločnosti euDEAL ZIFČÁK, s.r.o.

Kategórie príjemcov:

 • Sprostredkovatelia spracúvania osobných údajov v mene prevádzkovateľa za účelom správy webových stránok, webhostingu prevádzkovateľa, poskytovania externých služieb a činností spojených s IT podporou servisu a údržby IT techniky prevádzkovateľa.
 • Osobné údaje sa sprístupňujú všeobecnej verejnosti.

Právny základ poskytovania a sprístupnenia:

 • Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa -  pre účely tlačového spravodajstva, informovania verejnosti, propagácie prevádzkovateľa a propagácie služieb prevádzkovateľa v súlade s článkom č. 6 ods. 1 písm. f) „Nariadenia GDPR“ a § 13 ods. 1 písm.  f) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kategórie príjemcov v zahraničí:

 • Prenos osobných údajov do zahraničia prevádzkovateľ nevykonáva.

Vaše osobné údaje budú spracúvané aj na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov pre účely:

 1. Vyhotovovania obrazových záznamov (fotografií) a videozáznamov v základných organizačných útvaroch a organizačných jednotkách prevádzkovateľa, pre účely tlačového spravodajstva, informovania verejnosti, propagácie prevádzkovateľa a propagácie služieb prevádzkovateľa na webovom sídle prevádzkovateľa a sociálnej sieti Facebook.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať na základe Vášho dobrovoľného a jednoznačného súhlasu na účely zabezpečenia vyššie uvedeného účelu, zverejnením na webovej stránke prevádzkovateľa a sociálnej sieti Facebook, od poskytnutia Vášho súhlasu do termínu 25. 5. 2033.

Poskytnutý súhlas na tieto účely je úplne dobrovoľný.

Máte právo kedykoľvek súhlas odvolať písomne alebo e-mailom na našej emailovej adrese  zifcak@duchonkaland.sk.

Právny základ spracúvania:

 • Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa - pre účely tlačového spravodajstva, informovania verejnosti, propagácie prevádzkovateľa a propagácie služieb prevádzkovateľa na webovom sídle prevádzkovateľa a sociálnej sieti Facebook, podľa § 13 ods. 1 písm. a), f) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kategória dotknutých osôb

 • Zamestnanci prevádzkovateľa v pracovnoprávnom vzťahu k prevádzkovateľovi, ktorých osobné údaje sú zverejnené.
 • Prijímatelia služieb, ktorých osobné údaje sú zverejnené.

Kategórie príjemcov:

 • Osobné údaje sa sprístupňujú všeobecnej verejnosti, ktorá si prezrie webové sídlo prevádzkovateľa a stránku Facebooku prevádzkovateľa.

Právny základ poskytovania a sprístupnenia:

 • Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa -  pre účely tlačového spravodajstva, informovania verejnosti, propagácie prevádzkovateľa a propagácie služieb prevádzkovateľa v súlade s článkom č. 6 ods. 1 písm. f) „Nariadenia GDPR“ a § 13 ods. 1 písm.  f) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kategórie príjemcov v zahraničí:

 • Prenos osobných údajov do zahraničia prevádzkovateľ nevykonáva.
 1. Dokumentácia o primeraných zárukách ochrany práv dotknutej osoby.

Záväzné  vnútorné pravidlá prevádzkovateľa.

Bezpečnostná politika organizácie pri spracúvaní osobných údajov pri plánovaných spracovateľských činnostiach.

„Projekt na ochranu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov“ prevádzkovateľa a interné  „Smernice GDPR“ v oblasti osobných údajov dotknutých osôb, citlivých a chránených údajov prevádzkovateľa.

 1. Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prevádzkovateľ prehlasuje, že neuskutočňuje ani nezamýšľa prenos osobných údajov dotknutých osôb – klientov prijímateľov služieb, rodinných príslušníkov, zákonných zástupcov, ktorým prevádzkovateľ poskytuje služby do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

 1. Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania?

Prevádzkovateľ prehlasuje, že nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania dotknutých osôb podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona.

 1. Webová stránka prevádzkovateľa

Zaznamenávame a ukladáme IP adresu počítača, aby sme odoslali obsah navštívenej webovej stránky prevádzkovateľa do Vášho počítača (napr. texty, obrázky a súbory na stiahnutie atď.) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Tieto údaje spracúvame tiež preto, aby sme identifikovali a oznámili akékoľvek zneužitie.

Právny základ spracúvania:

 • Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (General Data Protection Regulation - všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa  - podaniu informácií verejnosti o poskytovaných službách súvisiacich s prevádzkovaním zdravotnej starostlivosti a kúpeľnej liečby a zabezpečenia prevádzkovania webovej stránky prevádzkovateľa, podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V tomto kontexte je v oblasti spracovania osobných údajov v našom záujme zabezpečiť bezpečnú prevádzku webovej stránky prevádzkovateľa a informovanie verejnosti cez našu webovú stránku.

 1. Cookies

Pre pro-užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky webovej stránky prevádzkovateľa Vašim potrebám, môžu naše webové stránky používať súbory cookies.

Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Keď navštívite webovú stránku na tom istom zariadení, súbor cookie naznačuje napríklad, že ste opakovaným návštevníkom. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie webovej stránky prevádzkovateľa. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán - vrátane stránok poskytovateľov analýzy.

Používame nasledujúce typy súborov cookie:

Základné/nevyhnutné cookie súbory.

Tieto cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky prevádzkovateľa. Zahŕňa to napríklad vydanie anonymných ID relácií na zhrnutie viacerých dopytov na webový server alebo zabezpečenie bezchybného fungovania registrácií a objednávok.

Funkčné cookie.

Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukladať Vaše zvolené nastavenia alebo podporovať iné funkcie, keď sa pohybujete na našej webovej stránke. Umožňujú nám napríklad zapamätať si preferované nastavenia pre ďalšiu návštevu alebo uložiť Vaše prihlasovacie údaje na našej webovej stránke.

Súbory cookie výkonu/štatistiky.

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate našu webovú stránku (napríklad ktorý internetový prehliadač používate, ako často navštevujete našu webovú stránku, ktoré stránky otvoríte alebo ako dlho zostávate na našej webovej stránke). Tieto súbory cookie neuchovávajú žiadne informácie, ktoré umožňujú osobnú identifikáciu návštevníkov. Informácie zhromaždené pomocou týchto cookies sú agregované a teda anonymné.

Cookies môžete prijať alebo odmietnuť - vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie webovej stránky - výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať. Ak sa však rozhodnete odmietnuť súbory cookie, možno nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej stránky. Váš prehliadač Vám tiež ponúka možnosť odstrániť súbory cookie (napríklad pomocou funkcie Vymazať históriu prehliadania). Ďalšie informácie nájdete vo funkcii Pomocník pre používateľa v časti Nastavenia vo Vašom webovom prehliadači.

 1. Google Universal analytics

Táto webová lokalita využíva službu Google Universal Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Služba Google Universal Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia stránky používajú. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP) budú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch.

Sledovací súbor má dvojročnú životnosť. Informácie o používaní našich
webových stránok, ktoré tento súbor zaeviduje (vrátane Vašej IP adresy) sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa zhromažďujú. Google Analytics sme v záujme anonymizovaného evidovania IP adries rozšírili o kód „gat._anonymizeIp();“, (tzv. IP masking).

IP anonymizácia je na tejto webovej stránke sublementovaná. Vašu IP adresu (číslo, ktoré Váš poskytovateľ pripojenia na internet pridelil Vášmu počítaču) preto Google z našej iniciatívy v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým skracuje. Spoločnosť Google skráti / anonymizuje posledný oktet adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Používateľské profily vytvorené službou Google Analytics sú týmto anonymizované, t.j. vyvodiť z nich, o ktorú konkrétnu osobu ide, je fakticky vylúčené. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa odoslaná a skrátená servermi Google v USA. V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť

Požívateľské profily obsahujú napríklad informácie o dĺžke návštevy, približnom geografickom pôvode, pôvode rôznych typov návštevnosti, stránkach, na ktorých používatelia návštevu ukončujú a priebehu návštevy. Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu poskytovateľovi webových stránok.

IP adresa, ktorú Váš internetový prehliadač v rámci Google Analytics oznámi, sa nepriraďuje k iným údajom spoločnosti Google. K prenosu týchto údajov spoločnosťou Google smerom k tretím osobám dochádza iba na základe zákonných predpisov alebo v rámci poverenia na spracovanie údajov. Spoločnosť Google nebude Vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google.

Google dodržiava Zásady o ochrane osobných údajov Dohody „US Safe Harbor“ a je registrovaný v rámci programu „Safe Harbor“ amerického ministerstva obchodu.

Používaním našej webovej stránky vyhlasujete, že so spracovaním o Vás zhromažďovaných údajov firmou Google, vyššie opísaným spôsobom spracovania údajov a na vyššie uvedené účely súhlasíte.

Ako dlho si informácie ponechávame? To závisí od typu súborov cookie. Platnosť súborov typu „session cookie“ vyprší po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookie vrátane lokálne zdieľaných objektov („Flash cookie“) majú obvykle dátum skončenia platnosti v rozsahu do jedného roka.

Odmietnuť používanie súborov cookie môžete výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a adresa IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Používanie služby Google Analytics môžete odmietnuť. Môžete zabrániť evidovaniu údajov, vytvorených súbormi cookie a vzťahujúcimi sa na Vaše využívanie webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) cez Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google tak, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný program (plugin) pre internetový prehliadač dostupný pod nasledovným odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Na počítači sa nastaví súbor cookie odmietnutia, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky: Zakázať službu Google Analytics.

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany osobných údajov nájdete na stránke http://www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo na stránke https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Upozorňujeme, že na tejto webovej stránke je kód Google Analytics doplnený o "anonymizeIp", aby sa zabezpečila anonymizovaná kolekcia IP adries (tzv. IP-masking).

 1. Sociálna sieť Facebook

Naše webové stránky môžu obsahovať tzv. Plug-iny sociálnej siete facebook.com, ktorej prevádzkovateľom je Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Takéto plug-in moduly predstavujú najmä Facebook tlačidlá ako "Like" alebo "Páči sa mi". Ak máte prístup na naše internetové stránky, ktoré sú vybavené takýmito modulmi plug-in, Váš internetový prehliadač vykoná priame pripojenie k serveru sociálnej siete Facebook a modul plug-in sa zobrazí na obrazovke prostredníctvom oznámenia vo vašom prehliadači. Plug-in bude informovať  server Facebook, ktoré z internetových stránok prevádzkovateľa ste navštívili. Ak ste členom siete Facebook a ste prihlásený na užívateľskom účte Facebook pri návšteve našej internetovej stránky, Facebook prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Využitie niektorej z plug-in funkcií (napr. kliknutie na "Like" tlačidlo, uvedenie komentára), rovnako prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Ďalšie informácie o zbere a využívaní údajov sociálnou sieťou Facebook a o právach a možnostiach ochrany Vašich osobných údajov máte k dispozícii na adrese siete Facebook http://www.facebook.com/policy.php.

Prepojenie Vášho užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook s návštevou našej internetovej stránky na Facebooku môžete prerušiť ak sa odhlásite z užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook pred návštevou internetových stránok prevádzkovateľa.

 1. Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávane?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom prevádzkovateľa, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný štátny archív).  Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania slúžia  Záznamy o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa. 

Lehota na vymazanie je po skončení účelu, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, dotknutá osoba odvolá súhlas a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, po skončení lehoty uloženia v súlade s „Registratúrnym plánom“ prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje uchováva prevádzkovateľ po dobu 20 rokov od posledného poskytnutia služieb.

Ak prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu, Vaše osobné údaje ním budú na daný účel spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu alebo do doby, než súhlas odvoláte.

Pokiaľ si nie ste istý ako dlho sa budú Vaše údaje spracúvať, môžete sa túto informáciu dozvedieť z vnútorného predpisu Registratúrny plán prevádzkovateľa, alebo sa spýtať kompetentného zamestnanca prevádzkovateľa, alebo zodpovednej osoby.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný uchovávať osobné údaje, okamžite Vaše osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov.

 1. Odkiaľ sme získali Vaše osobné údaje?

Osobné údaje ktoré o Vás spracúvame, získavame prevažne priamo od Vás osobne prostredníctvom listinných alebo elektronických žiadostí. Výnimočne získavame osobné údaje aj od iných osôb, pokiaľ ste na to udelili súhlas, alebo ak to bolo nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmlúv, alebo ak to vyžadujú osobitné právne predpisy.

Niektoré osobné údaje a informácie môžeme v oprávnených prípadoch získavať aj z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok.

Pokiaľ si nie ste istý odkiaľ sme získali Vaše osobné údaje, môžete využiť právo na prístup k osobným údajom, ktoré je popísané nižšie, alebo priamo kontaktujte zodpovednú osobu.

 1. Aké máte práva? 

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali. 

Právo na prístup - právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajov a právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.  

Právo na informáciu - o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú vaše osobné údaje - ak neboli získané od dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. 

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.   

Právo  namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.   

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa §100 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 

Právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania - podľa § 28 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

Všetky odpovede a vybavenie žiadostí sú poskytované bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by  sa opakovala, sme na základe zákona oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií.

Prašice dňa: 24.05.2018

                                                                                     Ing. František Zifčák

                                                                                            konateľ

                                                   

 

 INFOLINKA
0905 430 751

euDEAL ZIFČÁK, s.r.o.
Duchonka Land
956 22 Prašice

zifcakfoto

Kontakt:
Ing. František Zifčák

Mobil: 0905 430 751
zifcak@duchonkaland.sk

Príjazdová mapa

 Silvester 2008/09
Silvestrovská party
Silvester 2009
Silvestrovské pobyty 2010
pozri akciovú ponuku Silvestrovský pobyt
silvestrovské pastorále
Silvestrovská zábava 2010
Silvestrovská ozdoba
Silvestrovské disko 2010
 silvestrovská rozlúčka s starým rokom
Výzdoba silvestrovského stola
Zábava na silvestra
Spoločný silvester na Duchonke
Silvestrovský okamih
rodinný silvester

INFOLINKA 0905 430 751

Seo servis | © Ing. František Zifčák